Algemene voorwaarden - Rotterdamishot.nl
Vragen? Bel ons op 06-29172979

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘varen met schipper’ van Rotterdamishot.nl 2021

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) verhuurder: de ondernemer die bedrijfsmatig een vaartuig met schipper ter beschikking stelt om huurder en gasten met dat vaartuig door de schipper te laten vervoeren;
b) verhuurder die bedrijfsmatig, een vaartuig met schipper ter beschikking stelt;
c) huurder: iedere natuurlijke persoon die niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling gebruik maakt van het door de verhuurder ter beschikking gestelde vaartuig inclusief schipper;
d) gast: ieder (natuurlijk) persoon/passagier die door huurder wordt toegelaten op het vaartuig;
e) overeenkomst: de (schriftelijke) overeenstemming tussen verhuurder en huurder, waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig met schipper in gebruik te geven;
f) vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het vaartuig gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van vaartuigen met schipper. Huurder draagt zorg dat de gasten deze voorwaarden nakomen voor zover deze op hen van toepassing zijn en vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken die gasten jegens verhuurder maken.

3. Overeenkomst
Een overeenkomst voor het varen met schipper is elke (schriftelijke) overeenstemming waarbij de verhuurder zich tegenover de huurder verplicht om, tegen betaling, een vaartuig met schipper ter beschikking te stellen om huurder en gasten met dat vaartuig door de schipper te laten vervoeren.

4. Verplichtingen van verhuurder
1) Bij aanvang van de huurperiode stelt de verhuurder het vaartuig met schipper ter beschikking aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is. Verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het overeengekomen vaargebied.
2) De vaarroute wordt door de schipper na overleg met de huurder bepaald.
3) Te allen tijde is de schipper bevoegd te bepalen dat het als gevolg van weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden onverantwoord is om uit te varen. Verhuurder en/of schipper zullen zich inspannen om in dat geval een alternatief plan aan huurder voor te leggen.
4) Indien het overeengekomen vaartuig en/of de schipper onverhoopt niet beschikbaar zijn, is verhuurder gerechtigd een vergelijkbaar ander vaartuig c.q. een andere schipper in te zetten. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5. Verplichtingen van huurder
1) De huurder is verplicht de verhuurder of diens vertegenwoordiger uiterlijk op de dag van de vaartocht een lijst met de namen van de gasten inclusief telefoonnummers van contactpersonen te overhandigen.
2) Aan het einde van de huurperiode dient de huurder ervoor zorg te dragen dat het vaartuig in dezelfde staat verkeert als bij aanvang van de huurperiode.
3) De huurder en zijn gasten dienen te allen tijde de aanwijzingen van de verhuurder en van de schipper op te volgen. Dit geldt met name ten aanzien van de voorschriften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de orde en de veiligheid.
4) Het door huurder en/of zijn gasten aan boord brengen of hebben van gevaarlijke stoffen, drugs of smokkelwaar is verboden.
5) Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is het verboden huisdieren aan boord te brengen of te hebben.

6. Aansprakelijkheid
1) De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de huurperiode. De huurder is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of verlies niet door hem of door één der gasten is veroorzaakt, dan wel niet aan hem of één de gasten is toe te rekenen. Huurder is volledig aansprakelijk voor schade in het geval de huurder of zijn gasten voorschriften en/of aanwijzingen, gegeven door de verhuurder en/of de schipper, niet of niet volledig hebben opgevolgd.
2) Indien door nalatigheid van de huurder en/of zijn gasten de schipper genoodzaakt is de vaartocht te beëindigen of te wijzigen, is verhuurder niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

7. Reserveren – Betalingsvoorwaarden
1) Het maken van reserveringen voor één of meer vaartuigen is mogelijk via internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door verhuurder, via internet of schriftelijk.
2) Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van bankoverboeking.
3) Bij annulering korter dan 48 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van huurder op de gereserveerde datum en tijd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft huurder geen recht op een alternatief, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
4) Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft verhuurder het recht het vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
5) In geval van wijzigen van de reservering door huurder kan hij verhuurder om in de plaatsstelling van een derde verzoeken.
6) Indien een gereserveerd vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en verhuurder huurder geen redelijk alternatief kan aanbieden, heeft huurder recht op vergoeding van de overeengekomen huursom, tenzij verhuurder tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde vaartuig. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.
7) Wij kunnen niet aan offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
8) De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig met ingehuurde schipper, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof zijn voor rekening van de verhuurder.

8. In verzuim zijn en wanprestatie
1) Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de huurder dan wel van de verhuurder de bevoegdheid aan de wederpartij om zonder gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst te ontbinden. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
2) Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag.

9. Leeftijdsgrens
Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor www.rotterdamishot.nl inschrijven en bestellingen plaatsen via de website. Bij de levering van de bestelling zal onze medewerker om legitimatie vragen indien de bestelling boot huur en/of alcoholhoudende producten bevat en er twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon/personen aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is onze medewerker helaas genoodzaakt de bestelling niet af te geven. In dit geval zullen de kosten van annulering, ten bedragen van 20,00 euro in rekening worden gebracht.

10. Borgstelling
Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient huurder ter plaatse een geldig legitimatiebewijs voor te leggen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Het legitimatiebewijs dient van huurder te zijn. De door huurder kopie van het legitimatiebewijs geldt als borgstelling.

11. Klachten en geschillen
1) Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
2) Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Algemene voorwaarden voor de ‘huur van vaartuigen’ van Rotterdamishot.nl 2021

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) verhuurder: Rotterdamishot.nl;
b) huurder: (natuurlijk of rechts-) persoon die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met verhuurder afsluit;
c) huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur;
d) vaartuig: het vaartuig van verhuurder, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere toebehoren.

2. Algemeen
1) Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een dag of delen daarvan. De vaartuigen dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
2) Een vaartuig mag door maximaal 12 personen tegelijk worden bemand, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
3) De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar.
4) Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, waarbij dezelfde regels gelden als in het wegverkeer.
5) Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.
6) Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na de huurperiode kan huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie. Verder is iedere huurder is vooraf  € 25,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
7) Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden.
8) In de schemering is het verplicht het meegeleverde licht zichtbaar te gebruiken.
9) Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
10) Bij slecht weer (zeer dichte mist, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden, verhuurder zal huurden de helft van de niet gevaren tijd van de duur van de huur vergoeden.
11) Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.

3. Vaargebied en vaarregels
1) De vaartuigen mogen worden gebruikt op de binnenwateren. Het gebruik van de vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan mits dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.
2) Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen.
3) Huurder dient zich te houden aan het Nederlandse Vaarreglementen.
4) Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
5) Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.
6) Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang.
7) Wij gaan ervan uit dat de huurder voldoende praktijk ervaring heeft opgedaan en de vaarregels/regelementen kent.

4. Verplichtingen van verhuurder
1) Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het vaartuig over aan huurder.
2) Verhuurder wijst huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het vaartuig en legt deze schriftelijk vast.

5. Verplichtingen van huurder
1) Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder.
2) Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig.
3) Huurder zal het vaartuig als een goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen.
4) Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan. 5) Het vaartuig en de inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, kussens, licht, etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
6) Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
7) Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
8) Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag huurder het vaartuig op een andere plaats inleveren.
9) Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder euro 30,- per kwartier extra in rekening en heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
10) In geval van calamiteiten cq storingen dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

6. Aansprakelijkheid schade
1) Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van euro 500,- per geval bij W.A. en cascoschade.
2) Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, met inachtneming van- en eventueel met uitzondering van -het hierna gemelde.
3) Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.
4) Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt door verhuurder geen beroep op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg) schade voor verhuurden en/of derden.
5) Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
6) Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
7) Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten en op het feit dat het staal waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
8) Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders.
9) Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.
10) Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.
11) Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het in de deze algemene voorwaarden benoemde vaargebieden zoals vermeld in artikel 3.
12) Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van euro 500,- verschuldigd.
13) De verzekeringsvoorwaarden van verhuurder zullen op verzoek van huurder aan hem ter inzage worden gegeven.

7. Reserveringen
1) Het maken van reserveringen voor één of meer vaartuigen is mogelijk via Internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door verhuurder, via internet of schriftelijk.
2) Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van bankoverboeking of contant op de verhuurlocatie.
3) Bij annulering korter dan 48 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van huurder op de gereserveerde datum en tijd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft huurder geen recht op een alternatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4) Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft verhuurder het recht het vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
5) In geval van wijzigen van de reservering door huurder kan hij verhuurder om in de plaatsstelling van een derde verzoeken.
6) Indien een gereserveerd vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en verhuurder huurder geen redelijk alternatief kan aanbieden, heeft huurder recht op vergoeding van de overeengekomen huursom, tenzij verhuurder tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde vaartuig. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.
7) Wanneer huurder het vaartuig eerder inlevert op de verhuurlocatie dan de overeengekomen verhuurperiode is er geen recht op teruggave van de betaalde huursom of een deel daarvan.
8) Wij kunnen niet aan offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

8. Verhuur ter plaatse zonder reservering
Ook zonder reservering is het in sommige gevallen mogelijk een vaartuig te huren. Betaling geschiedt dan ter plaatse voor ingang van de huurovereenkomst, door middel van contante betaling.

9. Leeftijdsgrens
Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor www.rotterdamishot.nl inschrijven en bestellingen plaatsen via de website. Bij de levering van de bestelling zal onze medewerker om legitimatie vragen indien de bestelling boot huur en/of alcoholhoudende producten bevat en er twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon/personen aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is onze medewerker helaas genoodzaakt de bestelling niet af te geven. In dit geval zullen de kosten van annulering, ten bedragen van 20,00 euro in rekening worden gebracht.

10. Borgstelling
Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient huurder ter plaatse een geldig legitimatiebewijs voor te leggen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Het legitimatiebewijs dient van huurder te zijn. De door huurder kopie van het legitimatiebewijs geldt als borgstelling.

11. Klachten en geschillen
1) Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
2) Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.